شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷

آینده پژوهی

سمینار بین المللی توسعه اقتصادی وامنیت منطقه ای در غرب آسیا

دکتر مطهرنیا در کنفرانس امنیتی تهران امروز در ساعت ١۵ تا ١٧ یکی از پنل های تخصصی را مدیریت و مقاله جهانی شدن، جهانی سازی جهانی-گرایی:آینده اقتصاد و امنیت در غرب آسیا را ارائه نمود.

ادامه نوشته »

نکته هایی از کارگاه گوی بلورین؛ و کسب و کارهای آینده در گستره ی تجارت جهانی

فرو ریختن “مکعب مربع فاصله ها “، در گوی بلورین: ١- فرو ریختن دیوار فاصله های مکانی ٢- فروریختن دیوار فاصله های جسمانی ٣- فرو ریختن دیوار فاصله های زبانی ۴- فرو ریختن دیوار فاصله های ذهنی و روحانی 🔴 در گوی بلورین ارتباط مستقیم و بدون وسایل ارتباطاتی خود …

ادامه نوشته »

تئوری های ششگانه در گستره ی شکل دهی به آینده رسانه ها

در پرتو خردورزی انتقادی می توان به تئوری پردازی های ترکیبی دست یازید و به تئوری به مثابه واقعیتی فراتئوریک نگاه نمود. بر اساس بند های ۷ ،۸ ،و ۹ ویژگی های خردورزی انتقادی به عنوان یک مکتب شناختی در پردازش تئوری های علمی می توانیم برای باز پرورش و …

ادامه نوشته »

۱۴ چالش فراروی ایران امروز

۱۴ چالش فراروی ایران امروز در سطح تحلیل کلان : ۱- گم گشتگی پارادایمی ۲- سرگشتگی دکترینی ۳- ابهام سیاستگذاری ۴- بحران استراتژیک ۵- گم گشتگی تاکتیکی ۶- ضعف تکنیکی ۷- جزام ساختی ۸- سکته گفتمانی ۹- اقتصاد سیاه ۱۰- سرطان فرهنگی ۱۱- روان پریشی ایدئولوژیک ۱۲- نقرس سیاسی ۱۳- …

ادامه نوشته »

شجاعت در علم

علم بیش از صحنه جنگ شجاعت می طلبد ، چرا که در صحنه جنگ “جان” ؛ می دهی ، و در صحنه علم “جان” می کنی. در صحنه نخست “زمان ” می دهی و در صحنه ی دوم آبرو به میان می اوری و “امان” زند گی به اوان می …

ادامه نوشته »

انقلابی عظیم در قدرت

اکنون جهان در حال رسیدن به تلاقی دو دگرگونی در لایه های بیرونی هویت قدرت در دوسطح تعریف نظری و تعریف عملیاتی از قدرت است. این نشانگری بسیار قوی برای قبول انقلابی عظیم در قدرت است. باید در برابر آن غافلگیر نشد، بلکه با قبول آن و ادراک وسیع آن، …

ادامه نوشته »

فراعصرارتباط

فراعصرارتباط؛درعصرفراارتباطات پیش روی بشرفردادرحال کلیدخوردن است.(اتاق شیشه ای)به سمت(گوی بلورین)درحال حرکت است.مادرعصردوم رسانه ای واردشده ایم، جهان درحال عبوراز عصرچهارم است.

ادامه نوشته »