شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / مقالات / گزارشی از نشست علمی – پژوهشی کرسی جهانی شدن و امنیت ملی

گزارشی از نشست علمی – پژوهشی کرسی جهانی شدن و امنیت ملی

مطابق ششمین دستور جلسه کرسی علمی – پژوهشی جهانی شدن و امنیت ملی؛ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۵/۹۶ ارائه مقاله با عنوان : «مفهوم شناسی هندسه جهانی قدرت، رویکردها، ماهیت و گفتمان قدرت در گستره جهان گرایی» در محل پژوهشکده علوم اجتماعی و انقالب دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.

دکتر مطهرنیا با نام خدا جلسه را آغاز و اظهار کردند که مقاله مذکور بالغ بر حدود یک سال پیش نوشته و در حال حاضر با جهت گیری جهانی شدن؛ مروری بر آن داشته و خلاصه ایی را بیان می نمایند. وی اشاره نمودند که می توان آن را به عنوان کار گروه در سایت اندیشکده سیمرغ به نام سیمرغ باریخ قرار داد. دکتر مطهرنیا ریاست جلسه و ارائه کننده مقاله بودند. و آقایان دکتر کاووسی، دکتر مفیدی، دکتر میرکوشش، به عنوان اساتید ناظر و … تنی دیگر از شنوندگان در جلسه حاضر بودند خالصه مطالب ارائه شده توسط دکتر مطهرنیا به شرح زیر می باشد.

۱ -نخست می توان از دو دریچه نگرش به موضوع قدرت و سیر تطور، و تحول آن نگریست.

a .آینده هندسه هویتی قدرت معطوف به لایه های زیرین تطور و تحول مفهومی قدرت

b .آینده هندسه جهانی قدرت معطوف به لایه های زبرین تطور و تحول هندسه جهانی قدرت

۲ -در گام نخست باید به لایه های زیرین این تحول توجه داشت و در نخستین حرکت در این گام باید به هویت شناسی مفهوم قدرت پرداخت . در این جا نخست باید به دانشواژه هویت به عنوان دلالت عینی این گام و دانشواژه قدرت به عنوان دلالت ضمنی این گام پروا داشت. از این رو هویت شناسی مفهوم قدرت با توجه به دانشواژه idem در زبان لاتین مطرح است که معنای همسانی و یکسانی یا در اصطلاح عملیاتی و دقیقتر به معنای تشابه و تداوم می باشد. از این رو ما “نقطه تشابه” و “خط تداوم مفهومی قدرت” را تبارشناسی می کنیم.

۳ -آنچه که مایه ی اصلی دگرگونسازی لایه ی بیرونی تحول قدرت بوده است؛ نه فقط ضعف در ساختار قدرت که بیشتر در عدم درک تغییر و تحول در هویت قدرت است. هویت قدرت در نقطه تشابه بنیادین خود بر مفهوم حرکت آفرینی متکی است.

۴ -در خط تداوم خود ازمسیر قدرت ساده یا مکانیکی به قدرت پیچیده ارگانیکی و از آن به قدرت شبکه ای پیچیده نقل مکان کرده است. امروز مفهوم قدرت در بستر هم آغوشی قدرت سخت با نرم، در قدرت هوشمند تجلی پیدا کرده است، و با ممزوج شدن با اقناع آفرینی های رسانه ای توان آن را یافته است که در قالب شبکه های درهم تنیده ی اجتماعی و فناوری ناشی از گسترش اوترنت در آینده ی نزدیک شکل دهنده به قدرت هوشیارانه، و جامعه ی فراشبکه ای باشد. قدرت در آینده به هلوتراپیک تمایل دارد.

۵ -ذهن هلوتراپیک برای این مجموعه گفتار در باب آینده ی قدرت به مثابه الگوی تبیین کننده ی پنداشته ی «فردی تر شدن فرافردی قدرت» به میان می آید.

۶ -در دیدگاه علم نیوتونی، زندگی، آگاهی موجود بشری، و هوش خالق، محصولاتی فرعی و تصادفی بودندکه از مجموعه خیره کننده ای از ماده پدید آمده اند. انسان با همه پیچیدگی هایش در این گستره ی نگاه؛ شیئ مادی پنداشته می شد.

۷ -مطالعات و کاوش های جدید در مواردی چون مطالعه بر «زیراتمی ها» که به اکتشاف خاصیتی تحت عنوان «پارادکس موج – ذره» انجامید؛ نشان داد که «آگاهی صرفا منعکس کننده ی منفعل دنیای عینی و مادی نیست، بلکه نقش فعالی در خلق خود واقعیت ایفا می کند».

۸. «به جای وجود اشیای مجزا و فضای خالی میان آن ها، اکنون کل جهان یک میدان واحد و پیوسته با چگالی متغیر تلقی می شود. در فیزیک جدید، ماده و انرزژی قابل تبدیل به یکدیگرند. در این جهان بینی تازه، که مسلما یت های موجود در سر ما محدود نمی ً آگاهی بخشی الینفک از ساختار جهان است، جهانی به فعال شود».

۹ -اکنون جهانی داریم که نظامی پیچیده از پدیده های ارتعاشی است و نه انبوه عظیمی از اشیای نیوتونی، این نظام های ارتعاشی ویژگی ها و امکاناتی دارند که خارج از تصورات علم نیوتونی است.

۱۰-تاکید بر این است که جهان هولوگرافیک آن جهانی است که هر قطعه کوچک و هر ذره آن قطعه ، تمام ویژگی ها و اطلاعات کل را در بر دارد ، یعنی تمامی محتوای کل در هر جز نیز مستتر است .این به واقع خصلت مغز ماست که ساختاری هولوگرافیک دارد، و خاطره ، درد و تجربه و برخی چیزهای دیگر را نه تنها در مغز که در هر ذره کوچک آن نیز نگهداری میکند .نیز همین خصلت کلی این جهان ماست که جهانی هولوگرافیک است.

۱۱ -طبق نظریه ی هولوگرافیک تمام موجودات جهان از یک هم بستگی ماهوی برخوردارند که این هم بستگی در الیه اصیل نظم (نظم مستتر) برقرار است و در واقع آن چیزی که ما از آن به عنوان نظم در جهان نام می بریم چیزی نیست جز نظم نامستتر.

۱۲-اگر این نکته ی آلبرت انیشتین را بپذیریم که «زیباترین چیزی که می توانیم تجربه کنیم امر اسرارآمیز است این است منبع تمام هنرها و علوم حقیقی»؛ خواهیم پذیرفت که دو دنیای اسرارآمیز وجود دارد که نمی توان از آن ها به راحتی عبور کرد:۱ -آدمی و ۲ -زمان.

۱۳-امروز تغییر در هندسه جهانی قدرت در سایه ی دگررگونی بزرگ تری در حال پدیدار شدن است که موجب غفلت بسیاری از قدرتمندانی است که بر اریکه ی ملت – دولت ها حکومت می کنند. آینده به زودی فرا می رسد و این آینده «فضای مجازی» را به «واقعیت موازی» با زندگی واقعی و واقعیتی از زندگی که واقعیت می شماریم؛ به وجود می آورد. در ان فضا است که قدرت فردی شده فرافردی در جغرافیای واقعیت موازی و در ملت – رسانه های جهانی زیست جمعی خود را بازسازی خواهند کرد.

۱۴-قدرت در حال حاضر در پی عبور از این نظم نامستتر یا ناپوشیده به یک نظم مستتر و در خود پوشیده است که سطح رویین آن را می توان در میکرو یا ریزجهان های بزرگی یافت که به عنوان کنشگران فردی در قالب «انسان سایبری شده»، مشاهده کرد. انسان هایی که دارای «هویت های تک سرنشین دانش بنیاد»، می باشند از سوی دیگر به توانی مجهز خواهند شد که مرزهای ملی را درخواهد نوردید و ملیت ها را از قالب ملت – دولت ها، و دولت – کشورها به انسان – ملت ها؛ و ملت – رسانه های جهانی تبدیل خواهد ساخت.

۱۵-این همان قدرت فردی فرافردی شده ای است که جهان آینده را از دهکده جهانی مک لوهللن و جهان مسطح فریدمن، خارج و به سمت «اتاق شیشه ای»، خواهد کشاند. «فضای مجازی» به «واقعیت موازی» تبدیل و قدرت هلوتراپیک شده واقعیت موجود را تکه تکه و به جهان هلوگرافیک شده تبدیل خواهد نمود که در آن با سیاهچاله های دانایی روبرو خواهیم شد و جهان به گوی بلورین تبدیل خواهد شد.

۱۶-فضای مجازی در آینده زندگی بشر به«واقعیت موازی» تبدیل می شود که همه ی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و زندگی انسان را در« اتاق شیشه ای»، فشرده می سازند.خروجی outcome این سمت گیری، فردی تر شدن هرچه بیشتر قدرت و پیامد impact آن فرافردی شدن و جهانی شدن انسان قدرت فردی انسان است . دمکراسی مستقیم در سطح گسترده ی آن امکان پذیر خواهد شد. «گوی بلورین» در راه است، و “هنر هشتم” نیاز آینده زندگی در این فضای مملو و تو درتو از واقعیت های موازی است.

۱۷ -هندسه آینده قدرت بیش از آن که تحت تاثیر عوامل دگرگونساز جغرافیای قدرت آینده جهانی قرار گیرد، تحت تاثیر دگرگونی خط استمرار هویت قدرت از ابزار جنگی به افزارمندی های رسانه ای و شبکه های ارتباطی فرا اجتماعی خواهد بود. هندسه آینده جهانی قدرت، بیش از هر چیز تحت تاثیر قدرت ریزانسانی شده جهان گرای رسانه ای شده است.

۱۸-تالش حاضر بر این اساس آینده مفهوم شناسی قدرت را در پارادایم p6Op7 به توضیح خواهد نشست. ( فراگرد قدرت سازماندهی بشر hopp )در چند مرحله قابل تفکیک است. نخست بر شش فراگرِد ناشی از توانایی انسان که عبارتند از : ( پی ۶)

۱ -فراگرد – مرحله -شناخت،

۲ -فراگرد کشف منابع و پتانسیل ها،

۳ -فراگرد طراحی و تأمین زیرساخت ها،

۴ -فراگرد ذهن سازی و هم سو سازی ومبادله اطلاعات

۵ -فراگرد عرضه و نتیجه گیری. در عصر ارتباطات؛

و ۶ -فراگرد استفاده و از تولیدات عصر ارتباطات و شکوفایی انسان – ملیت های ناشی از آن،

۱۹ -همچنین متکی بر ۷ سطح قدرت p6Op7( پی ۷)

۱ قدرت ارتباطات و غلبه بر زمان و مکان،

۲ قدرت هویت سازی و تغییر ارزش ها و مدیریت افکار،

۳ قدرت رهبری و دگرگون سازی مداوم تحرکات اجتماعی،

۴ قدرت شبکه سازی و شناخت افراد و گروه ها،

۵ قدرت مدیریت جهان و خط مشی گذاری و کنترل،

۶ قدرت ساختارسازی و نهادسازی مبتنی بر ملت – رسانه های جهانی.

۷ قدرت هلوتراپیک و ساخت جهان هلوگرافیک

۲۰-پارادایمی است که قدرت را در دو سطح عینی و انضمامی در بر می گیرد. در هویت شناسی ، که در زبان التین از Idem ،به معنای «تشابه و همسانی»، گرفته شده است؛ دربرگیرنده دو سطح »برزمانی«، و »درزمانی« است، که عبارتند از:

۱ -نقطه تشابه در سطح برزمانی،

و ۲ -خط تداوم در سطح درزمانی، است.

دکتر مطهرنیا- بر اساس نگاه مبتنی بر پارادایم معرفت شناسانه پساپوزیتویستی – هرمونتیکی – متوجه آینده نگری تفسیری به تحلیل آینده قدرت در بستر جهانی شدن و جهانی سازی پرداخت و سپس از واژه ای تحت عنوان «جهانی گرایی global of Gravitate »و «جهانی پروری breeding of Global » به عنوان حد واسط این دو نام برد و به توضیح آن در ارتباط با مدیریت اینده قدرت در هندسه جهانی نظم نوین آینده ی جهان پرداخت.

در ادامه اساتید محترم به نقد و بررسی نظریه بیان شده پرداختند:

۱ -دکتر مفیدی: وجه هویتی هندسه چیست؟

دکتر مطهرنیا: هویت (identity ) دو وجه دارد که از ریشه idem یعنی تشابه که آن را نقطه تشابه و خط تداوم می نامم که نقطه عزیمت و تأسیس یک موجودیت با یک هستومندی مشخص است. هویت شناسی قدرت، آنچه مفهوم قدرت را تشکیل می دهد سطح اسطوره و استعاره قدرت است که سازمانها و سامانه های جدید قدرت را می سازد و آن هم به نوبه خود، سطح لیتانی را برمی سازد.. قدرت عبارت است از حرکت، مجموعه حرکت های بالفعل و بالقوه ایی که یقین بالفعل رسیدن آن در جهان هستی می رود و من نقطه تشابه مفهوم قدرت از نظر هویت شناسی را حرکت می دانم و خط تداوم آن قدرت ساده یا مکانیکی اول به قدرت پیچیده ارگانیکی و سپس به قدرت شبکه ای پیچیده نقل مکان کرده است. امروز مفهوم قدرت در بستر هم آغوشی قدرت سخت و نرم به قدرت هوشمند تبدیل شده است.  آمریکا بر روی ترکیبی از جهانی شدن و جهانی سازی کار می کند و با دیده بانی در لایه های درونی ، از انرژی موجود در آن به نفع خود استفاده می کند. من به دنبال مفهومی برای جهانی شدن و جهانی سازی به عنوان سنتز هستم که جهان پروری می نامم و اینکه جهانی شدن پروژه و جهانی سازی پروسه است؛ در حالی که جهانی گرایی یا جهانی پروری مدیریت اینده ی ان در هر دو وجه است. این هندسه مفهومی قدرت است در حالی که هندسه جهانی قدرت در وجه برونی یا زبرین متوجه جهان تک قطبی، تک چند قطبی، چند قطبی، و حتا آنارشیک است.

۲ -دکتر کاووسی: جهان پروری یک گام از جهانی سازی جلوتر است و جهان پروری را و بار مثبت به آمریکا دادید و این نکته هنگام ساختن این واژه مد نظر باشد و تمایزی که بین این دو واژه قائل شدید به چه دلیل آوردید؟

دکتر مطهرنیا: این تمایز به قدرت هوشمند برمی گردد و آمریکای ها به طرف چیزی می روند که من آن را قدرت هوشیارانه می نامم در حال حاضر دولت ها بیشتر به کنترل اذهان می پردازند در حالیکه آمریکا بدنبال هدایت اذهان است. امریکا به یک ادراک درونی در لایه های علمی و اندیشکده های اینده اندیشانه و سیاسی خود دست یافته است و اکنون با توجه به جهت گیری فشردگی و متراکم شدن جهان در گوی بلورین و آگاهی و دانایی فزاینده احتمالی توده های مردمی به دنبال مدیریت آینده در پرتو جهانی پروری و جهانی گرایی است.

دکتر میرکوشش: تفاوت بین قدرت هوشمند و قدرت هوشیارانه چیست؟

دکتر مطهرنیا: قدرت هوشمند power smart ترکیبی از قدرت نرم و سرد برای ایجاد مشروعیت برای فرستنده پیام است در حالیکه قدرت هوشیارانهpower consciously بدنبال دستکاری کامل در موجودیت و هستومندی مخاطب یا جامعه هدف است و نسبت به قدرت هوشمند یک گام جلوتر است در حقیقت قدرت هوشمند به جای صدور خشونت به صدورخوش بینی تأکید دارد. این در حالی است که قدرت هوشیارانه به همراه شدن با مردم و توده های مردمی برای هماهنگ نمودن خود با آن ها و جلب حمایت آن ها از طریق نفوذ در افکار و اندیشه های آن ها توجه دارد. البته این نیازمند مفهومی دیگر از قدرت است که من نام قدرت هنرمندانه power article را بر ان نهاده ام. این قدرت در هنر هشتم یعنی هنر زیستن در واقعیت موازی و گوی بلورین آینده باز می گردد. اوترنت در راه است. جامعه، جامعه فراشبکه ای می شود. قدرت در آینده هولوتراپیک خواهد شد، و جهانی هلوگرافیک خواهیم داشت.

دکتر میرکوشش: تفاوت هولوتراپیک و هولو گرافیک چیست؟

دکتر مطهرنیا: ذهن هولوتراپیک برای این مجموعه گفتار در باب آینده قدرت به مثابه الگوی تبدیل کننده پنداشته فردی تر شدن فرافردی قدرت است . جهان به طرف هوبت های تک سرنشین دانش بنیاد می رود. پیش از این جوامع پراکنده بودند و اطلاعات به طور مکانیکی از بالا به پایین مخابره می شد، اآلن ارگانیکی و الکترونیکی است و چندجانبه است ولی با آمدن اوترنت به صورت فراالکترونیکی و همه چانبه، فشرده، متراکم، و تودرتو انتقال خواهد یافت. فروریزش زبان به عنوان یک فروریزش بزرگ تاریخی نیز در راه است. در آینده بر اساس ذهن هولوتراپیک و جهان هولوگرافیک با این معنا نبرد دانایی ملتها در برابر قدرت دولتها است و در نتیجه منجر به همکاری دولتهای حتا متخاصم علیرغم میل باطنی آن ها خواهد شد. در اینجا، زندگی، زندگی هولوتراپیک است. جهان، جهان هولوگرافیک است. هلوگرافی می گوید هر ذره ایی از جهان دارای شعور اطلاعاتی کل است. در واقع ساختار مغز انسان است که لایه بیرونی جهان و جنبه عینی دارد. من جهان را یک مغز بزرگ می نامم که آنچه ما می بینیم لایه بیرونی این جهان است . زندگی مبتنی بر ذهن هولوتراپیک، جهان هولوگرافیک را برمی سازد. آینده به زودی فرامی رسد و این آینده فضای مجازی در آینده زندگی بشر به واقعیت موازی با زندگی واقعی که واقعیت زندگی است تبدیل می شود. واقعیت موازی همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد زندگی انسان را در اتاق شیشه ای فشرده می سازد و خروجی آن فردی شدن هر چه بیشتر قدرت و پیامد آن فرافردی شدن و جهانی شدن قدرت فردی انسان است. و این همان قدرت هوشیارانه است و همان اتاق شیشه ای و گوی بلورین است جهان آینده نه به تعبیر فریدمن جهانی یکدست شده، نه به تعبیر مک لوهان دهکده جهانی بلکه فراتر از آن یک اتاق شیشه ای است که در حال حاضر آن را گوی بلورین می نامم.

مصوبات:  در یک نشست نیم روزه با حضور علاقه مندان اساتید و دانشجویان مدعو این نظریه به شکل رسمی به جامعه عرضه شود.

– مقرر گردید مقاله حاضر به صورت هند بوک درآید و در کارگاه های آموزشی تدریس گردد.