شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / مقالات / کتاب «آینده قدرت» منتشر شد

کتاب «آینده قدرت» منتشر شد

کتاب «آینده قدرت» تألیف مهدی مطهرنیا، تحلیلگر بین‌الملل و آینده‌پژوه سیاسی به همت انتشارات دانش گستر روانه بازار نشر شد.

 به راستی قدرت چیست؟ آیا می توان تعریفی جامع و بنیادین برای آن بیان کرد تا با دستیابی به آن بتوانیم شاحه های مختلف قدرت را تفکیک نمائیم؟ آیا قدرت تنها در برخورد آگاهانه انسانها آنگاه که سلطه و کنترل اعمال و رفتار یکی توسط دیگری منظور است معنی می یابد؟ آیا در اصل، قدرت تنها در نزد انسان یافت می گردد؟ یا به عبارت صحیح تر آیا قدرت تنها ابزاری مختص انسان است و قائم به موجودیت آدمی است؟ آیا قدرت را می توان تنها در مناسبات متقابل میان انسانها و در راه پر پیچ و خم ارتباطات ملل مختلف محدود و محصور نمود؟

عناصر قدرت چیست؟ منشأ قدرت از کجاست؟ و منابع آن چه می باشد؟ چه تفاوتی میان قدرت، نفوذ، اقتدار و سلطه وجود دارد؟ و ارتباط میان این مفاهیم ـ در صورت وجود افتراق میان این واژه ها ـ چگونه است؟ قدرت سیاسی چه مکانیسمی دارا می باشد و چه تعریفی برای آن می توان بر مبنای معرفه «قدرت» بیان نمود؟ آینده قدرت به کدامین جهت تمایل دارد؟ فرپندار ـ سناریو ـ های رودرروی قدرت در سطح زیرین و زبرین مفهوم قدرت کدام است؟

این پرسشها مباحثی است که در کتاب آینده قدرت، تألیف مهدی مطهرنیا بررسی شده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

مقدمه

 – بهره نخست: قدرت در بستر تاریخ غرب

الف– مقدمه

ب  قدرت از دیدگاه نخبگان عصر باستان

پ  قرون وسطی و قدرت از دیدگاه نخبگان این عصر

ح– قدرت در نظر نخبگان عصر جدید

– قدرت در دوران پیشا پست مدرن و پست مدرن

– قدرت در عصر پیشاروی

 جمع بندی

 – بهره دوم:  تعاریف گوناگون و نظرگاه های مختلف در باب قدرت

– فصل اول تعاریف گوناگون در باب قدرت

– کارل مارکس

– ماکس وبر

– فصل دوم: نظرگاههای مختلف درباب قدرت

–  بهره سوم: تبیینی نوین از قدرت برمبنای حرکت

– به جای مقدمه

– فصل اول:عناصر قدرت

– فصل دوم: مراحل تأثیر محرک بر متحرک

– فصل سوم: خلاصه و نتیجه گیری

– فصل چهارم: تمایز میان مفهوم قدرت و مفاهیم مترادف

– الفقدرت و نفوذ

– بقدرت و اقتدار )آمریت)

– پقدرت و سلطه

تعاریف مترادف با قدرت «فیزیولوژی « – فصل پنجم: کردشناسی

– فصل ششم: انواع قدرت

– الفقدرت مادی و قدرت معنوی

– بقدرت مشروع و قدرت غیرمشروع

– جقدرت منفی و قدرت مثبت

– دقدرت بالقوه و قدرت بالفعل

– سخنی کوتاه در باب قدرت سیاسی

محرکهای سیاسی

– فصل هفتم: اندازه گیری قدرت

– الفنگرش های موجود در باب اندازه گیری قدرت

–  سنجه های مبتنی بر نظریه بازی

– سنجه های نیوتونی

– سنجه های اقتصادی

– سنجه های مبتنی بر نظریه بازی

– بفرمولی نوین جهت اندازه گیری قدرت

بهره چهارم در روابط بین الملل «قدرت»

در روابط بین الملل» مکتب قدرت « – فصل اول: ریشه های فکری رئالیسم

– ماکیاول

– توماس هابز

– گئورک ویلهلم هگل

سه پایه های هگلی یا روش دیالکتیک هگل

– خانواده  جامعه مدنی

– دولت به مثابه تجسم اراده یزدان بر روی زمین

– هانسجیمورگنتا

– الفسیستم چندجانبه در روابط بین الملل

– بسیستم دو قطبی در روابط بین الملل

– جسیستم امپراتوری در روابط بین الملل

– فصل دوم: مقایسه دیدگاه رئالیسم و ایده آلیسم در باب قدرت

– فصل سوم: ماهیت قدرت در روابط بین الملل

– فصل چهارم: بررسی تطبیقی در ماهیت قدرت در سیاست داخلی و روابط بین الملل

۱ خانواده  

– الفشوهر

– بپدر

۲ حکومت قانونی

۳ حاکمیت

– نتیجه گیری

– بهره پنجم: آینده قدرت و قدرت آینده در گستره سیاست و نظام بین الملل

– مقدمه

– ذهن هلوتراپیک

– نظام هلوگرافیک

– قدرت هلوگرافیک

یا پارادایم

– پیشرانها

اجتماعی 

تکنولوژی 

اقتصادی 

زیست بوم

سیاسی 

ارزشی  فرهنگی

– عدم قطعیت

– عدم قطعیت ها

– خوانشی بر قدرت های هفتگانه

» حکومت علم به جای عامل « – – سناریوی نخست؛ دموکراسی جاهلان فرهیخته

» حکومت دیکتاتورهای مدرن علمی « – –سناریوی دوم؛ دمکراسی فرهیختگان جاهل

– –سناریوی سوم؛ جهان هلوگرافیک و هندسه بدیع  نه جدید  قدرت

– بررسی نسبت تصمیمات با سناریوها

– نتیجه گیری

– فهرست منابع

– فهرست اعلام